Chizkijáš – nejlépe doložený judský král

Chizkijáš (neboli Ezechiáš) patří mezi nejvýznamnější judské krále. Zbožností a úspešnou vládou je v bibli přirovnáván k Davidovi. A nejen to, Chizkijáš je také jednou z nejlépe historicky doložených biblických postav. Asi nejzajímavější záhadou spojenou s jeho vládou je, proč upustil asyrský král Sancheríb od obléhání Chizkijáše v Jeruzalémě, když měl dobytí města na dosah.

Chizkijášova pečeť

Chizkijáš nastoupil na trůn judského království těsně poté, kdy sousední Severní Izrael odvedli asyrští králové do zajetí. Podle bible vynikal svou zbožností a spolu s prorokem Izajášem stál v čele očisty náboženského života od pohanských kultů. Mezi mnoha artefakty z období jeho vlády, které našla Dr. Mazarová pod ófelskou cestou v Jeruzalémě, byly např. velké nádoby s otiskem nápisu l‘melek, tedy pro krále. Největší senzaci však vzbudily dva drobné nálezy získané při prosévání zeminy. Chizkijášova osobní pečeť a ve stejném archeologickém kontextu, cca 10 m od ní nalezená pečeť proroka Izajáše. Chizkijášova pečeť nese symboly, které jsou dobově podmíněné. Podle názoru některých odborníků jsou směsí egyptských a asyrských motivů, podle jiných mohou být vykládány jako připomínka Hospodinovy ochrany města před asyrským vpádem.

Chizkijášova a Izajášova pečeť
Chizkijášova pečeť (vlevo) a Izajášova pečet (vpravo). Foto: AICF

Získat si Boží přízeň zřejmě bylo součástí Chizkijášovy obranné strategie proti asyrskému vpádu, protože právě modlářství a odpadlictví uvádí bible jako hlavní důvody, proč Bůh dopustil vyhnanství severních kmenů Izraele. Prof. Finkelstein ve své knize píše: „Je zřejmé, že k tomu, aby si mohl vůbec dovolit vyhlásit nezávislost na kruté říši, která před pouhými dvěma desetiletími zcela zničila izraelské království, musel judský stát dosahovat jistého stupně vývoje. Rozhodně musel mít v oblasti jistou politickou moc a musel fungovat takovým způsobem, aby se mohl hospodářsky i vojensky připravit na případný válečný střet. Dále bylo zapotřebí obyvatelé země přesvědčit, že navzdory obrovské moci asyrské říše, se Hospodin nakonec přičiní o to, aby Judsko vyšlo z boje vítězně.“

Stopy Chizkijášovy náboženské reformy?

[Chizkijáš] odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán.

2.Královská 18,4
Latrína ze znesvěcené svatyně v Lakíši
V Lakíši archeologové našli znesvěcenou svatyni s latrínou. Foto: Igor Kramerman

Nasvědčuje archeologický výzkum Chizkijášově náboženské horlivosti? V Lakíši, o kterém bude řeč níže, byly objeveny zajímavé důkazy o jeho očistě Hospodinova kultu. V městské bráně, kde zasedali starší, byly nalezeny artefakty z 8. století s nápisem l‘melek, které se spojují s Chizkijášem. Prostorná horní místnost v bráně byla svatyní s lavicí, na níž byly předkládány oběti. Našly se dva oltáře, které měly rohy, a kusy keramiky z lamp, misek a stojanů. Je zajímavé, že rohy oltáře v této místnosti byly úmyslně uraženy. V rohu místnosti byl umístěn kámen, který archeologové považují za latrínu. Zdá se, že tyto nálezy podporují tvrzení bible, že Chizkijáš odstranil a znesvětil svatyně mimo Jeruzalém.

Šíloašský kanál

Nicméně Chizkijáš podnikl i praktické kroky. Opevnil jeruzalémské hradby, vystavěl věže, vnější hradební zeď a připravil zbraně. Potom ucpal pramen vně hradeb a pustil se do odvážného stavebního projektu, zvaného Chizkijášův tunel neboli Šíloašský kanál, kterým přeložil tok gíchonského pramene zpoza hradeb do podzemí města. Tento vodovod se zachoval dodnes a byl, podle nápisu nalezeného v tunelu, ražen z opačných konců tak, že se kamenníci setkali uprostřed. To je z hlediska geodetiky pozoruhodný výkon, uvážíme-li jeho délku přibližně 600 m a to, že se nejedná o přímku. Navíc vodovod rovnoměrně klesá.

Chizkijášův tunel je ukázkou starověkého inženýrství. Zdroj: Armstrong Institute of Biblical Archaeology

Podle hladiny vody vyznačené na stěnách tunelu i laboratorního rozboru vzorků ze stěn byla hloubka vody od 8. do 4. století mnohem vyšší, asi 3,5 m. Otázkou, jak toho bylo docíleno, se zabývaly různé teorie. Nedávno přišli izraelští vědci Aryeh E. Shimron, Vitaly Gutkin a Vladimir Uvarov s novým vysvětlením: hladina vody byla regulována stavidlem. A skutečně našli místo, kde pohyblivé stavidlo mohlo být upevněno. Na stěnách tunelu jsou zbytky zrezivělých hřebů a v stropě tunelu je otvor, kde byly nalezeny mikrospopické stopy po laně. Šíloašský kanál patří mezi oblíbené turistické atrakce.

Anglické video prezentuje nález Šíloašského nápisu, který zachycuje stavbu Chizkijášova tunelu.

Asyrská invaze

I přes Chizkijášovu náboženskou reformu byla jeho důvěra v Hospodina vystavena zkoušce. Zřejmě stál v čele protiasyrské koalice Egypta a palestinských a syrských království, na kterou asyrský král Sancheríb odpověděl vojenským tažením s armádou čítající prý až 200 tisíc mužů. Protiasyrská koalice se rychle rozpadla: fénická města na středomořském pobřeží se vzdávala jedno za druhým a vzdorující Aškalón i Ekrón byly pokořeny. Potom vpadl roku 701 př. Kr. Sancheríb do Judska a dobyl všechna města kromě Jeruzaléma. Chizkijáš nabídl za svou vzpouru zaplatit asyrskému králi tribut 30 talentů zlata. Při obléhání druhého největšího judského města Lakíše, vyslal Sancheríb k Jeruzalému svého důstojníka rabšaka s výzvou, aby se Chizkijáš vzdal. Jeho slova nebyla mířena jen k vládnoucí elitě, ale byla úmyslně pronesena judsky, aby přesvědčivou argumentací přiměla obránce na hradbách ke kapitulaci. Ti však zůstali loajální královi a podle rozkazu mlčeli.

Toto praví asyrský král Sancheríb: Na co spoléháte, že zůstáváte v obležení v Jeruzalémě? Chizkijáš vás navádí, aby vás nechal zemřít hladem a žízní, když říká: Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z ruky asyrského krále… Který ze všech bohů těchto národů, jež moji otcové zasvětili zkáze, byl schopen vysvobodit svůj lid z mé ruky? Že by byl váš Bůh schopen vysvobodit vás z mé ruky?

2. Kniha letopisů 32,10–14

Podle biblického podání se potom stalo něco zvláštního. Hospodin způsobil obrat: Sancheríb uslyšel zprávu, že Jeruzalému na pomoc vytáhl kúšský král (a egyptský faraon) Tirháka, a proto se stáhl. Potom vojsko asyrského krále zasáhl Bůh morovou ranou a padlo 185 tisíc vojáků. Sancheríb do Jeruzaléma nikdy nevkročil a později ho zabili vlastní synové. Na trůnu ho vystřídal jeho syn Esarchadón.

Anglické video o vnější hradbě postavené Chizkijášem na obranu před Asyřany.

Asyrské prameny – pohled z druhé strany

Sancheríbovo tažení je zajímavé tím, že jeho popis máme z obou stran. Kromě bible se o něm dovídáme na šestibokém hranolu a z bronzového reliéfu, které nechal zhotovit v Ninive. V nápise na hranolu se chlubí, že dobyl 46 judských měst a Chizkijáše zavřel „jako ptáka v kleci uprostřed města Jeruzaléma.“

Detail Sancheríba z Lakíšského reliéfu
Detail krále Sancheríba z Lakíšského reliéfu. Foto: User:oncenawhile – Own work, CC BY-SA 3.0,

Bronzový reliéf o rozměrech 18×3 m, který je uložen v Britském muzeu, ukazuje dobytí Lakíše, včetně obléhacích strojů, asyrských krutostí – např. stahování zajatců z kůže – a odvádění zajatců a kořisti na velbloudech do Asýrie. Uprostřed před králem je vytesán nápis, který zní: „Sancheríb, král veškerenstva, král Asýrie, v lenošce usedl a kořist města Lakíše (La-ki-su) kráčela před ním.” Finkelstein a Silberman k reliéfu poznamenávají: „Nejen, že reliéf přesně zachycuje topografii města a místní vegetaci, je dokonce možné určit i úhel pohledu, ze kterého umělec události zachytil. Archeologický výzkum v Lakíši přinesl údaje o místě, kde stála brána, o podobě opevnění a systému obléhání. Všechny tyto poznatky potvrzují, že reliéf zachycuje události přesně.”

Asyrské i biblické prameny se shodují, že Sancheríb dobyl Lakíš i ostatní judská města, ale Jeruzalém ne. Shodně uvádějí i zaplacený tribut, ale mlčí o důvodech, proč se asyrské vojsko stáhlo. Finkelstein a Silberman si myslí: „Navzdory všem tvrzením o Chizkijášově zbožnosti a Hospodinově zásahu, o kterých mluví Bible, byla jediným vítězem Asýrie. Sancheríb dosáhl v plné míře svých cílů: zlomil odpor Judska a podrobil si je.”

popsaný hliněný hranol
Taylorův hranol se Sancheríbovým popisem tažení. Zdroj: Britské muzeum

Proč se asyrské vojsko stáhlo?

Židovský historik Josephus Flavius v 1. století po Kr. doplňuje chybějící informace:

Když se vrátil Senacheirimos k Jeruzalému z války s Egyptem, shledal síly pod velením Rapsaka ohrožené morem, neboť Bůh navštívil jeho vojsko morovou ranou, a první noc obléhání jich zahynulo stoosmdesátpět tisíc spolu se svými veliteli a důstojníky.

Josephus, Starožitnosti 10,17,21

Podle Hérodota, řeckého historika v 5. stol. př. Kr., při boji s Egypťany „zaplavilo asyrské vojsko v noci velké množství myší, které jim rozhryzaly toulce, tětivy luků a držadla štítů, takže druhý den beze zbraní utekli a mnoho jich zahynulo“ (Hérodotos 2,141). Je celkem možné, že myši způsobily porážku vojska, pokud přenášely mor. Vidíme tedy, že dostupné mimobiblické zdroje shodně prohlašují, že asyrské vojsko stihla pohroma, a proto se stáhlo, i když mělo mnohem větší ambice.

Skon obou králů

Sancheríb určil za korunního prince a následníka svého mladšího syna Esarhadóna. Obvykle se asyrský trůn dědil z otce na syna a tradice dávala přednost nejstaršímu. Sancheríbova volba tedy sjednotila opozici okolo jeho staršího syna Arda-mulissy a tento princ svého otce roku 681 př. Kr. v chrámě boha Nabú v Kalchu zavraždil, jak tvrdí i biblický text. Závěr Chizkijášova života poznamenala nemoc, z které ho podle tvrzení bible Bůh uzdravil a přidal mu dalších 15 let života. K uzdravení mu gratuloval i babylonský král Meródak-Baladán II. Chizkijáš zemřel tři roky po asyrském tažení v roce 698 př. Kr. Po něm na trůn usedl jeho dvanáctiletý syn Menaše.

Zdroje

Přečteno 239-krát