Našla se Babylonská věž?

Zmatení jazyků při stavbě Babylonské věže patří k nejznámějším biblickým příběhům. Židovské i křesťanské děti ho znají odmalička. Mnozí však tvrdí, že jde jen o mýtus, který si vymyslela jedna nevelká blízkovýchodní kultura. Může někdo dokázat opak?

Příběh se měl odehrát krátce po Potopě, podle biblické chronologie asi někdy v letech 2500–2300 př. n. l.

Babylonská věž

Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému: Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které lidští synové stavěli. Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.

Genesis 11,1–9

Šineár se považuje za akkadský výraz pro Sumer a Bábel je hebrejský výraz pro Babylon. Jedna z hypotéz ztotožňuje Babylonskou věž z Genese s chrámem boha Marduka v Babylóně – Etemenanki, který dosahoval výšky 91 metrů. Akkadský výraz bab-ili značí „brána Boží“. Jednalo se o zikkurat – stupňovitou cihlovou stavbu se schodištěm. Na plošině vrchního poschodí byla svatyně obložená modře glazurovanými cihlami se svatyní. Jednalo se o tzv. svatební komnatu, kde se král při významných svátcích rituálně tělesně spojoval s velekněžkou, reprezentující bohyni Inannu.

obraz zikkuratu a krále na kameni
Stéla s Babylonskou věží. Zdroj: Smithnonian Channel

Nebúkadnezarovy stavby

Problém s babylonským zikkuratem je v tom, že vznikl až v 6. století př. n. l. Postavil ho král Nebúkadnezar II. Nicméně tento babylonský král dal opravit jiný starší zikkurat Euriminanki, přezdívaný „věž jazyka“. Nachází se v sumerském městě Borsippa, neboli Birs Nimrúd, vzdáleném asi 18 km JZ od Babylona. V roce tam 1902 našel při vykopávkách asyrolog sir Henry Rawlinson klínopisný text, známý jako Borsippský nápis. Nebúkadnezar píše, že dokončil významnou starobylou stavbu – nazývá ji Babylonskou věží – kterou začal stavět jiný král, avšak nedokončil vrchní poschodí se svatyní, a časem se stavba rozpadla. Historie Bosrippy sahá až do sumerských dob před rok 2200 př. n. l.

Nebúkadnezar obnovil Nabúův „chrám sedmi sfér“ za použití „cihel z ušlechtilého lazuritu“. Spáry byly vyplněny asfaltem a vše bylo pokryto bohatou modrou glazurou, což jistě nabízelo nezapomenutelný pohled. Rakouští archeologové potvrdili, že Nebúkadnezarův zikkurat zahrnoval i ruiny menší věže z druhého tisíciletí př. n. l. Po dokončení zikkurat dosáhl celkové výšky téměř 71 metrů, v sedmi terasách, a i jeho trosky se stále tyčí do obdivuhodných 53 metrů nad jinak dokonale plochou rovinou. Podle jiného nápisu Nebúkadnezar prohlásil, že se věž Nabúova chrámu „bude dotýkat nebes“.

zřícenina zikkuratu
Ruiny borsippského zikkuratu. Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg) – vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,

Zikkurat v Eridu

Některým badatelům se však borsippská věž nezdá dost stará, proto hledají Babylonskou věž jinde. Nabízí se zikkurat v Eridu z období pozdního Uruku okolo roku 3100 př. n. l., kdy nastala první urbanizace. Sumerové používali pro Babylon výraz Nun.ki, stejně jako pro několik význačných měst, mezi nimiž nejstarší bylo Eridu. David Rohl se domnívá, že po Potopě byl v něm obnoven starobylý Enkiho chrám. Z nepálených cihel byla postavena základna obrovského zikurratu, která čněla vysoko nad okolní mokřady. Stavba však byla přerušena a na několik staletí opuštěna, stejně jako samotné Eridu.

socha vousatého muže
Urucká soška krále a kněze podle některých zobrazuje Enmerkara. Foto: Original photograph: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), CC BY-SA 4.0

Nimrod a Babylonská věž

Kúš pak zplodil Nimroda. On první se stal hrdinou na zemi. On byl mocný lovec před Hospodinem; proto se říká: Mocný lovec před Hospodinem jako Nimrod. Počátkem jeho království byl Babylon, Erech, Akad a Kalné v zemi Šineáru.

Genesis 9,8–11

David Rohl ve své knize From Eden to Exile obhajuje tvrzení, že stavitelem Babylonské věže byl Enmerkar, sumerský král Uruku (biblický Erek). Jeho otce Meškiagašera spojuje s biblickým Kúšem. V básni Enmerkar a pán Aratty, žádá krále Aratty, aby se mu podrobil a poslal do Uruku drahé kovy a kameny na stavbu chrámu v Eridu. Vládce Aratty to slíbil, pokud dostane z Uruku náklad obilí. Tato epická báseň, která byla napsána okolo roku 2100 př. n. l., obsahuje nejstarší zmínku o zmatení jazyků. Vládce Enmerkar prosí bohyni Inannu, aby lidé měli jednu řeč – tato jednota byla božím zásahem zrušena – a mohli společně stavět chrám. Podle Rohla po odstranění koncovky -kar, jež znamená „lovec“, odpovídá jméno Enmer biblickému Nimrod (eNMeR – NMRD).

Podle bible vybudoval mocný lovec Nimrod (narážka na tyrana?) první říši. I když to text výslovně neříká, někteří spojují Nimroda se stavbou Babylonské věže. Tuto myšlenku uvádí už židovský historik Iosephus Flavius. Vypráví, že Nimrod se chtěl pomstít Bohu za Potopu a odvrátit lid od závislosti na něm tím, že budou závislí na svém vládci. Chtěl postavit obří stavbu, která by lid ochránila před další potopou.

Důkazy o rozptýlení lidstva

Historik Douglas Petrovich uvádí, že urucká materiální kutlura se rozšířila na všechny světové strany po celém Blízkém východě – od Íránu až po Sýrii a Egypt. Kromě toho si můžeme všimnout, že stavby podobné zikkuratům nacházíme v různých obměnán téměř na všech kontinentech. Rozšířil se i kult sumerských bohů a bohyň. Bohyně Inanna, které Enmerkar v Uruku postavil chrám, se později stala pro Kenaance Aštarté, pro Babyloňany Ištar, pro Řeky Afrodíté atd. Souvisí s ní i titul „královna nebes“ a velikonoční vajíčka a králíčci. Podle názoru některých autorů byla Inanna o dost starší partnerkou Enmerkara a dávala mu rady jak vládnout.

Že k rozptýlení lidstva došlo až poměrně nedávno, dokazuje také genetický výzkum. I sekulární teorie o příchodu lidstva z Afriky počítá s rozptýlením lidstva z Blízkého východu. Více o souvislostech genetiky a rané historie lidstva mluví Dr. Robert Carter v přiloženém anglickém videu. Stejně i ve svém článku, Dr. Carter hovoří o výsledcích genetiky, které souhlasí s existencí Adama a Evy, Noema a jeho tří synů, i rozptýlením lidstva.

O Babylonské věži a zmatení jazyků byly sebrány příběhy z celého světa.

Společné příběhy – kolektivní paměť?

Kromě zmíněné sumerské básně se zachoval asyrský text z 8. či 7. století, kde se bůh hněvá na stavební dílo v Babyloně a zmate lidem jazyk – použito totéž slovo bálal jako v bibli. Příběhy jako Genesis 11 najdeme všude:

  • Aztécký obr Xelhua po své záchraně před Potopou začal stavět pyramidu až do oblak. Bohové ji však zničili a stavitelé najednou začali mluvit různými jazyky, což vyústilo v úplný zmatek. Podobný příběh od Toltéků zaznamenal dějepisec Ixtilxochitl.
  • Arménský dějepisec Mojžíš Chorenský zapsal příběh, podle něhož postavili obři vysokou věž, kterou pak smetl Boží hněv. Vítr přivál neznámá slova a s nimi zmatek a hádky.
  • Indická tradice vypráví o pyšném vysokém stromu, který chtěl růst až do nebe a shromáždit všechny lidi ve svém stínu, aby nebyli rozptýleni. Brahma však strom pokácel a z jeho rozházených větví vzešly různé jazyky.
  • Polynézská legenda vypráví o Ratovi a třech jeho synech, kteří přežili Potopu. Po Potopě stavěli vysokou věž, aby uviděli boha stvořitele Vateu. Ten však stavitele rozehnal, věž zničil a způsobil, aby mluvili různými jazyky.
  • Barmský kmen Gaiko vypráví, že za dnů Pan-dan-mana se lidé rozhodli postavit pagodu až do nebe. Když byla pagoda zpoloviny hotová, Bůh sestoupil a zmátl lidem jazyk, aby si nerozuměli. Lidé se pak rozptýlili po světě a Than-mau-rai, praotec Gaiků, se spolu s osmi náčelníky usadil na západě v údolí Sitang.
obrázky pyramid z celého světa
Příklady pyramid a zikkuratů z celého světa. Zdroj: www.bookofthrees.com

Příběhů je skutečně hodně: z Korey, Mexika, Keni, Estónska, Řecka i z Aljašky… Nejsou snad logickým důsledkem toho, že biblické vyprávění se zalkládá na pravdě a dnešní lidé jsou potomky Nimroda a jeho poddaných?

Zdroje

Přečteno 131-krát