Ébalský nápis obsahuje Boží jména!

Maličký přehnutý olověný plíšek z hory Ébal vydal svá tajemství. Nyní, když se podařilo rozluštit text napsaný na vnitřní straně, budí nález velkou senzaci, protože může vést k přepsání teorií o vzniku Pentateuchu – Pěti knih Mojžíšových.

V roce 2019 našel tým ABR (Asociates for Biblical Research), vedený Dr. Scottem Striplingem malý olověný amulet o velikosti 2×2 cm, mezi archeology známý jako „defixio“ – destička s kletbou. Amulet pochází z okolí oltáře na hoře Ébal. Podle vyprávění bible Mojžíš přikázal svému nástupci Jozuovi, aby provedl obřad obnovy smlouvy Izraele s Hospodinem (Deuteronomium 27 a 28). Šest kmenů mělo stát v údolí Šekemu na hoře Ébal a šest na hoře Gerizím. Levité měli střídavě předčítat požehnání a kletby, na které lid odpovídal „Amen“. Bible říká, že na hoře Ébal, kde byly vyřčeny kletby, postavil Jozue oltář (Jozue 8,30).

foto Jozuova oltáře na hoře Ébal
Jozuúv oltář na hoře Ébal. Foto:  Jordan McClinton

Suť z Jozuova oltáře

Amulet se našel při prosévání sutiny z dřívějších vykopávek, vedených v osmdesátých letech Adamem Zertalem. Profesor Zertal tehdy objevil na hoře Ébal tzv. Jozuův oltář, obdélníkovou stavbu, kterou datoval do 12. století př. Kr. Pod obdélníkovým oltářem byl objeven ještě starší kruhový oltář. V posledních letech pracoval Scott Stripling na vykopávkách v nedalekém Šílu, kde objevil zajímavé důkazy o Mojžíšově stánku. Chtěl starší kruhový oltář znovu prozkoumat, aby ho mohl případně uvést do souvislosti s nálezy z Šíla. Kvůli současné politické situaci nemohl provádět v této lokalitě vykopávky, proto Striplingův tým za pomoci vody proséval sutinu z dřívějších Zertalových vykopávek, aby získal další artefakty k přesnějšímu datování oltáře.

Nalezený amulet tvoří olověná destička, na kterou byla napsána kletba, potom se olověný plech přeložil a vznikl z něho amulet. Takové amulety jsou dobře známy z helénského a římského období. Ale keramika Zertalových vykopávek je mnohem starší, z pozdní doby bronzové a začátku doby železné. Velmi zajímavá otázka proto zní, co je na amuletu napsáno?

Restaurátoři si netroufali plíšek otevřít, aby se nerozlomil. Nakonec oslovili laboratoř České akademie věd v Praze, která má potřebné vybavení. Pomocí tomografu provedli tisíce skenů amuletu z mnoha různých úhlů a výsledky byly analyzovány. Na tiskové konferenci, která se uskutečnila koncem března 2022 v Lanier Theological Library v texaském Houstonu, provázeli Dr. Striplinga profesoři Pieter Gert van der Veen a Gershon Galil, odborníci na epigrafii, a čeští vědci pod vedením ing. Daniele Vavříka, kteří prováděli skenování tomografem.

Výsledky analýzy

První výsledky analýzy předčily všechna očekávání. Starověký hebrejský text kleteb obsahuje 40 proto-alfabetických znaků (tedy protosinajské písmo), a je v něm kromě opakovaně zmíněného slova árur (prokletý) i dvakrát zmíněno Boží jméno Jáhu (JHV) – jde o neustálenou formu Božího jména Jahve (JHVH) – a jednou jméno El. Celý text zní takto:

Proklet, proklet, proklet – proklet Bohem (El) Hospodinem (Jáhu). Zemřeš prokletý. Proklet jistě zemřeš! Proklet Hospodinem – proklet, proklet, proklet.

text uvnitř amuletu
tři proto-alfabetické znaky JHV
Boží jméno JHV z amuletu napsané proto-alfabetickým písmem. Kresba: Gershon Galil.

Datování nálezu

Datování amuletu vychází ze dvou zdrojů: archeologického kontextu nálezu a epigrafického rozboru nápisu. Zde se projevují různé názory a preference jednotlivých vědců.

Pokud jde o naleziště, materiál nepochází z nedotknuté lokality, ale ze sutiny z původních Zertalových vykopávek. Podle nalezené keramiky byl Jozuův oltář datován do doby železné I, přibližne mezi lety 1250–1150 př. Kr. Nicméně ze Zertalových poznámek vyplývá, že suť, v níž byl amulet nalezen, pocházela z okolí staršího kruhového oltáře. Dr. Stripling je zastáncem biblického datování exodu, tedy zhruba do roku 1446 př. Kr. Nejstarší keramiku z okolí nálezu zařadil do pozdní doby bronzové IB/IIA, a z toho podle standardní chronologie dospěl k rozmezí let 1400–1250 př. Kr. Datování může být dodatečně upřesněno analýzou tisíců semen nalezených při prosívání suti. Olovo použité na výrobu destičky pochází z řeckých dolů, kde se těžilo v pozdní době bronzové i v době železné.

nákres Jozuova oltáře
Jozuův oltář: obdélníkový oltář z 13. století př. Kr. a původní malý kruhový oltář, který je ještě starší. Zdroj: Armstrong Institute of Biblical Archaeology

Avšak odborníci na epigrafii považují nález za ještě starší. Podle profesora Galila je zřejmé, že „Ébalský nápis byl napsán Izraelci v hebrejštině na konci střední doby bronzové.“ Van der Veen písmo řadí před dobu železnou – takové typy písmen se nalézají v pozdní i střední době bronzové. Poslední fáze střední doby bronzové se řadí do let 1650–1550, ale je zajímavé si povšimnout, že van der Veen je zastáncem revidované chronologie. Podobně jako např. David Rohl by navrhoval zařadit exodus a dobytí Kenaanu (koncem střední doby bronzové) do 15. století př. Kr.

Význam nálezu

Ébalský nápis je úplně nejdůležitější nápis, který se kdy v Izraeli objevil.

profesor Gershon Galil

Význam tohoto velmi raného objevu je trojí. Především přináší nezvratný důkaz, že v době vlády Ramesse II. sídlil Izrael zjevně v Kenaanu už celá staletí, na rozdíl od všeobecně přijímané teorie. To dokládají i další nálezy, například Lakíšské ostrakon. Za druhé, Boží jméno JHV zmíněné v textu předchází nejstarší doposud známé zmínky o více než sto let. Profesor Galil považuje tento text za úplně nejdůležitější nápis nalezený v Izraeli. V tomto textu je zmíněno hned vedle jména El, Bůh. To zcela odporuje oblíbné teorii vzniku Mojžíšových knih, známé jako teorie dokumentů. Podle ní vznikl Pentateuch redakcí děl nejméně dvou autorů (Jahvisty a Elohisty) až po babylonském exilu v 6. století. Za třetí, vyvrací námitku, že Mojžíš nemohl být autorem Pentateuchu, protože neznal ještě abecedu, bez níž je vznik tak rozsáhlého díla nejvyšší úrovně světové literatury nemyslitelný. Nápis na amuletu rozptýlil pochybnosti o spojení mezi protosinajským písmem a hebrejštinou. Profesor Galil se vyjádřil takto: „Věřte mi, že písař, který napsal tento důležitý text, mohl napsat každou kapitolu Bible… byli ji schopni napsat již záhy, ve velmi raném období.“

V květnu 2023 byla zveřejněna podrobná práce s oponenturou, Tisková konference zatím měla zveřejněním předběžných výsledků předejít akademickému pirátství a dezinformacím.

Zdroje

Přečteno 345-krát