Kdo napsal v bibli Pentateuch?

Pět knih Mojžíšových, které Židé nazývají Tóra (Zákon), obsahuje několik zásadních příběhů, na které navazují všechny ostatní biblické knihy (v závorce ustálené názvy 1. až 5. knihy):

  • stvoření světa (Genesis)
  • potopa světa (Genesis)
  • příběh Abrahama a jeho rodu (Genesis)
  • příběh exodu, tj. vyvedení Izraele z egyptského otroctví (Exodus)
  • putování Izraele pouští k Zaslíbené zemi (Leviticus, Numeri a Deuteronomium)

Když se dnes podíváme do encyklopedie, většinou se uvádí, že Mojžíšovy knihy jsou mýty nebo příběhy předávané ústní tradicí až do exilu Židů v Babyloně v 6. století př. Kr., kdy byly sepsány. Takový názor se vyučuje na univerzitách a je považován za prokázaný. Oproti tomu bible sama uvádí, že hlavní aktér exodu, Mojžíš, byl vychován ve vší egyptské moudrosti a sepsal knihu Zákona a dal ji lévijským kněžím a starším.

Postupně rozkoumáme teď námitky skeptiků, které spočívají v záporné odpovědi na tyto otázky:

  • Je možné Genesis brát jako líčení historie?
  • Byl exodus historickou událostí?
  • Měl Mojžíš k dispozici vhodné písmo?
  • Nacházejí se v Kenaanu (Zaslíbené zemi) stopy po její dobytí Izraelci?

Jsou tomu věnovány samostatné články, abych nepsal příliš dlouhé příspěvky. Najdete v nich zajímavé informace a odkazy na filmové a knižní zdroje.

Pro starobylost Tóry svědčí také vlastnosti samotného textu. Především jeho jazyk je značně archaický, takže napodobit ho v poexilní době by vyžadovalo odborné znalosti.

Další věc je znalost dobové kultury. Poexilní autoři by museli znát zvyklosti z doby od Abrahama po Mojžíše. Např. to, že když manželka nemohla mít děti, bylo v Abrahamově době běžné, že potomka získala prostřednictvím své otrokyně. Jiné příklady: prodej prvorozenství nebo prohlášení manželky za sestru, které jí dodávalo zvlášní práva. Uveďme příklad z Mojžíšovy doby: faraoni nejsou uvedeni jménem, ale jen titulem. Později, když Izraelci nebyli jejich poddanými, uvádí bible faraony jmény. To všechno jsou zvyky, které platily jen v určité době. Jak se podařilo poexilním autorům zakomponovat do vyprávění odpovídající dobové zvyklosti?

Nakonec jeden etický problém. Text Tóry obsahuje zákaz vydávat křivé svědectví. Vedle toho opakovaně uvádí, že text byl zapsán Mojžíšem (Exodus 17,14; Numeri 33,2; Deuteronomium 31,9). Takže pokud text Tóry vznikl v poexilní době, autoři vědomě oklamali své čtenáře, což je v přímém rozporu se záměrem Božího zákona v textu.

Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!

Exodus 20,16

Další zdroje

Přečteno 245-krát